Als u graag met kinderen werkt en dit wilt combineren met uw gezin en huishouden is werken als gastouder een ideale combinatie. U kunt er ook voor kiezen in het huis van de kinderen opvang te bieden (thuisopvang). Daarnaast kunt u kiezen uit hele dagopvang of buitenschoolse opvang, waardoor u een deel van de dag voor andere activiteiten overhoudt. U kunt op deze wijze een goede combinatie maken van werk en vrije tijd terwijl u voor de ouders die deze vorm van opvang kiezen van grote betekenis bent! Afhankelijk van uw eigen gezinssituatie kunt u ook aangeven in welke leeftijdscategorie u het liefst kinderen zou willen opvangen.

Als u gastouder bent van Gastouderbureau De Zoete Inval weet u dat er volgens de regels en richtlijnen van het Gastouderbureau en van de Wet Kinderopvang wordt gewerkt.

Wat zijn zoal de selectiecriteria

  • Er is een minimum leeftijdgrens van 21 jaar

  • U voldoet aan de opleidingseisen van de Wet Kinderopvang

  • U dient continuïteit en stabiliteit te bieden in de opvang

  • U dient verantwoordelijkheidsgevoel te hebben voor de kinderen die bij u verblijven

  • U draagt zorg voor een veilige, prettige leefomgeving waarin de kinderen zich geborgen voelen en zich verder kunnen ontwikkelen

  • Uw gezinsleven zal ook positief moeten staan tegenover de opvang van kinderen

  • U zult bereid moeten zijn om afspraken die met ouders gemaakt worden na te leven

Registratie LRK

Als u besluit om zich in te schrijven, kunt u het intakeformulier invullen en naar ons opsturen. Na ontvangst maakt een bemiddelingsmedewerkster van Gastouderbureau De Zoete Inval (GOB) een afspraak met u voor een intakegesprek waarin o.a. de werkwijze wordt uitgelegd. Na dit gesprek besluit u samen of u met elkaar verder wilt gaan en wordt er evt. een afspraak gemaakt voor de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid .

Als aan alle voorwaarden zijn voldaan melden we u aan bij de gemeente voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Na registratie hebben de ouders recht op tegemoetkoming van de belasting. De gehele procedure van inschrijving tot registratie kan 3 tot 4 maanden duren.

Koppeling gastouder met vraagouder

Na een positief intakegesprek gaat het GOB op zoek naar een gezin wat het meest aansluit bij uw mogelijkheden en bij de wensen van de ouders. Daarna volgt er een kennismakingsgesprek tussen ouders en gastouder in de woning van de gastouder of, in het geval van thuisopvang, bij de ouder zelf. Als u beiden positief bent over dit gesprek wordt er verder overlegd met elkaar en worden de overeenkomsten ingevuld. De opvang kan van start gaan.

Contact tijdens de opvangperiode

Gastouderbureau De Zoete Inval houdt regelmatig telefoon- en/of e-mailcontact met de gastouders en bezoekt hen minimaal twee keer per jaar. Als gastouder kunt u vragen om tussendoor op huisbezoek te komen als daar aanleiding toe is of als er vragen zijn.