De Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen en wordt per 1 januari 2018 van kracht. Vanaf dan zullen er andere kwaliteitseisen gelden voor alle kindercentra in Nederland waar aan moet worden voldaan. De genomen maatregelen kunt u lezen in ons pedagogisch beleidsplan.

Met de Wet IKK regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In deze wet zijn alle maatregelen opgenomen waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het meedenken in het beleid, organiseren van activiteiten en zij worden betrokken bij veranderingen die het dagverblijf aangaan.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen. U heeft alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum of gastouderbureau waarvan u gebruikt maakt bij het LRKP is geregistreerd. Ook uw werkgever kan om een bewijs van registratie vragen.

Wet Kinderopvang: wetten.overheid.nl