Per 1 januari 2005 is er een nieuwe wet voor de kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen.

Hoe regelt de Wet kinderopvang Kwaliteit?

Met de Wet kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen. U heeft alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum of gastouderbureau waarvan u gebruikt maakt bij het LRKP is geregistreerd. Ook uw werkgever kan om een bewijs van registratie vragen.

Wet Kinderopvang: wetten.overheid.nl